CYFERIUM®

28 kwietnia 2024, 4:34 Autor: CFR

Odpowiedzialność cywilna emitentów

Od lutego 2024 w Polsce trwają prace zmierzające to wprowadzenia Europejskej regulacji MiCA dotyczącej kryptoaktywów.

Obecny projekt przepisów wprowadzających MiCA jest szeroko konsultowany w obszarze kryminalnej i administracyjnej odpowiedzialności podmiotów i osób dokonujących czynności objętych ustawą. W szczególności odpowiedzialności cywilnej osób dokonujących emisji krypto aktywów.

Zgodnie z wymogami MICA emitent jest zobowiązany przygotować memorandum emisyjne, w którym  zawarte zostaną wszystkie istotne informacje wyrażone językiem łatwo zrozumiałym dla odbiorcy. Biorąc pod uwagę jak bardzo skomplikowana jest technologia blockchain i rynek finansów zdecentralizowanych nie jest oczywiste, że taki prospekt emisyjny w pełni odda wszystkie niezbędne zagadnienia w przystępny sposób. Jest tu duże pole do nieścisłości a zatem istnieje ryzyko, iż inwestorzy będą mogli dochodzić odszkodowań na podstawie braku pełnej jasności w prospekcie emisyjnym.

Jest to kwestia bardzo istotna i niewątpliwe intencja regulatora jest właściwa, jednak praktyczne zastosowanie tych przepisów wymaga bardzo precyzyjnego zdefiniowania obowiązków i praw wszystkich stron.

Na obecna chwilę, projekt przewiduje, że poszkodowani mogliby dochodzić swoich roszczeń  zarówno w stosunku do firmy sprzedającej, emitenta, członka zarządu – choć tu nie jest jasne czy okres obejmowania stanowiska w stosunku to okresu wystąpienia roszczenia roszczenia ma znaczenie.

Inna kwestia to nieścisłość pomiędzy przepisami MiCA a polskim projektem w kwestii definicji przedmiotu roszczeń – czy chodzi o stratę jaką poniósł inwestor, czy też roszczenie może obejmować również utracone benefity. Konsultacje trwają nadal.