CYFERIUM®

REGULAMIN PORTALU CYFERIUM

Regulaminu na dzień 01  lipca 2022 r.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z bloga edukacyjnego i zakładki zdecentralizowane finanse (DeFi) udostępnionych w ramach platformy internetowej działającej w domenie https://cyferium.pl/ (zwanego dalej „Platformą” lub „Serwisem”), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną, przez administratora Serwisu Cyferium Prosta Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000991667 (SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO) NIP: 5273029293, REGON: 523722062, adres elektroniczny: info@cyferium.pl, kapitał zakładowy 10 000,00 zł (zwana dalej „Cyferium”, „Administratorem” lub „Usługodawcą”).
 2. Użytkownik oznacza:
  1. Konsumenta – osobę fizyczną pełnoletnią korzystającą z Platformy Cyferium.pl, w tym dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) korzystającą z Platformy (zwany dalej „Użytkownikiem” lub „Usługobiorcą”);
  2.  Przedsiębiorcę-Konsumenta – osobę fizyczną korzystająca z Platformy Cyferium.pl, w tym dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy korzystanie z Platformy Cyferium.pl, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej korzystające z Platformy (zwany dalej „Użytkownikiem” lub „Usługobiorcą”).
 3. Materiały oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, publikowane przez Cyferium na Platformie (dalej: „Materiały”).
 4. Konto Użytkownika oznacza bazę zawierającą dane Użytkownika służące do realizacji usług przez Usługodawcę i korzystania przez Użytkownika z usług (dalej: „Konto Użytkownika”).

§ 2.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące usługi:

 1. Blog edukacyjny polegający na udostępnianiu użytkownikom treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych i audiowizualnych związanych z tematyką transformacji cyfrowej (dalej: „Blog edukacyjny”) na zasadach określonych w  § 3 Regulaminu.
 2. Zakładka zdecentralizowane finanse (DeFi) (dalej: „Zakładka DeFi”) zawierająca treści tekstowe, graficzne, dźwiękowe i audiowizualne stanowiące bazę materiałów składającą się z artykułów, wywiadów, podcastów, pigułek wiedzy i linków do serwisów zewnętrznych dotyczących produktów, usług, wydarzeń, nowości technologicznych oraz innych informacji na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
 3. Korzystanie z Bloga edukacyjnego jest nieodpłatne
 4. Korzystanie z Zakładki DeFi jest płatne.  
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta.
 6. Użytkownik korzystając z usług i Materiałów dostępnych w Serwisie, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia umowy o świadczenie usług.
 7. Użytkownik, aby korzystać z Bloga edukacyjnego i Zakładki DeFi obowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług, a także aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

§ 3.

KORZYSTANIE Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ KURSY ONLINE

 1. Zapoznawanie się przez Użytkowników z dostępnymi na Platformie Edukacyjnej treściami tekstowymi, graficznymi, dźwiękowymi i audiowizualnymi, jest nieodpłatne i anonimowe, tj. bez konieczności podawania przez Użytkowników swoich danych osobowych. 
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w zakresie treści nie wymagających rejestracji zostaje zawarta w momencie wejścia przez Użytkownika na Platformie Edukacyjnej i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. 
 3. Umowa, której mowa w pkt 2 powyżej ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez użytkownika z Platformy Edukacyjnej.
 4. Platforma cyferium.pl/kurs-online wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych smartfonów i tabletów.
 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 6. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.
 7. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne:
  Przeglądarka internetowa: Opera – najnowsza stabilna wersja; Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja; Google Chrome – najnowsza stabilna wersja; Apple Safari – najnowsza stabilna wersja.
  System operacyjny: Z uwagi na różnice związane z działaniem przeglądarek internetowych niektóre funkcje platformy mogą nie działać prawidłowo na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows oraz Apple.
  Wymagania sprzętowe: Konfiguracja sprzętu musi spełniać co najmniej minimalne wymagania, które określa producent systemu oraz producent przeglądarki. Aby korzystać z materiałów audiowizualnych na platformie należy posiadać kartę dźwiękową oraz słuchawki lub głośniki. Wybrane funkcje platformy dostępne są również na kompatybilnych tabletach i smartfonach.
  Wszelkie problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem platformy prosimy zgłaszać na adres e-mail: info
  @cyferium.pl.

8. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności : Płatności BLIK, karta płatnicza,
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 4.

KORZYSTANIE Z ZAKŁADKI DEFI

 1. Cyferium udostępnia w Zakładce DeFi Treści, do których dostęp jest możliwy wyłącznie przez okres jednego miesiąca, po zarejestrowaniu się w Serwisie, na warunkach określonych w pkt. 2 – 8 poniżej. 
 2. Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza udostępnianego przez Usługodawcę w Zakładce DeFi oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 r.
 3. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w zakresie treści wymagających rejestracji, o której mowa w pkt 3 powyżej, ulega rozwiązaniu przez Użytkownika w każdym czasie poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w formularzu o którym mowa w pkt 2 powyżej, są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta Użytkownika osobom innym niż Użytkownik. Udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej jakichkolwiek danych umożliwiających korzystanie przez osobę trzecią z Konta Użytkownika, w tym w szczególności korzystanie z Materiałów jest niedozwolone, stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Cyferium do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym po przez usunięcie Konta Użytkownika. Przy czym na potrzeby Regulaminu za osobę trzecią uważana jest również każda dodatkowa osoba (ponad uzgodnioną przez Użytkownika i zagwarantowaną przez Cyferium liczbę dostępów do Konta Użytkownika) będąca pracownikiem (lub współpracownikiem) Użytkownika zatrudniającego pracowników (lub współpracowników), której Użytkownik udostępniłby jakiekolwiek dane umożliwiające korzystanie z Konta Użytkownika. 
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (Login) oraz przyjętego przez użytkownika Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania Hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania (zalecane zbudowanie Hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane na jego koncie. Zalecamy aby nie przechowywać nazwy Użytkownika i Hasła na komputerach publicznych i wylogować się po użyciu. 
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określono w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://cyferium.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5.

ZASADY DOSTĘPNOŚCI I KORZYSTANIA  Z MATERIAŁÓW

 1. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały zamieszczone, publikowane, czy wykorzystywane zarówno w częściach Portalu dostępnych bez rejestracji Użytkownika (Blog edukacyjny), jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji (Zakładka DeFi), stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna Serwisu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej. 
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu zarówno w częściach Portalu dostępnych bez rejestracji Użytkownika (Blog edukacyjny), jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji (Zakładka DeFi) w celu zapoznawania się z ich treścią, jak również w zakresie dozwolonego użytku osobistego, nie uprawnia Użytkownika w szczególności do: 
 1. umieszczania odesłań do strony internetowej Cyferium w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów; 
 2. zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; 
 3. rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami.
 1. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Portalu stanowią własność Cyferium lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego. 
 2. Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, że treść Materiałów nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań, a w szczególności nie stosowi indywidulanego doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść Materiałów. 
 3. Zakazane jest używanie przez Użytkowników Materiałów zamieszczonych w Serwisie jako podstawy do świadczenia indywidualnego doradztwa inwestycyjnego wobec osób trzecich.
 4. Komentarze w serwisie są moderowane przez Cyferium.
 5. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane wybranym przez Użytkownika imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
 6. Za treść komentarzy Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, w szczególności naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje, zawierających treści obrazoburcze, wulgarne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące, marketingowe, promocyjne, mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści), niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
 8. W przypadku zamieszczenia treści naruszających zakaz opisany w §5 pkt 6 i pkt 10, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Serwisu poprzez usunięcie konta i powiadomienia go o powodach podjęcia takiej decyzji. 
 9. Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie usług w części, w której usługi są bezpłatne może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

§ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, w tym za działania stanowiące naruszenie przepisów prawa oraz Regulaminu.
 2. Cyferium zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu edukacyjnym. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 3. Cyferium zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Zakładce DEFI. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 4. Portal może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych Cyferium nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

§ 7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Bloga edukacyjnego, bądź Zakładki Kursy Online jak i oferowanych na niej produktów.
 2. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym § 7 stosuje się równiż do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 3. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu: imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby składającej reklamację; e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja; przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie; podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 4. Reklamacja wymaga przesłania informacji na następujący adres poczty elektronicznej: info@cyferium.pl
 5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadamia reklamującego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail, z którego wysłano reklamację.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: info@cyferium.pl
 8. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z wyłączeniem odstąpienia od zakupu towarów cyfrowych, na które to odstąpienie wyraził zgodę.
 9. Treści cyfrowe portalu mogą być udostępnione natychmiast ( przed upływem 14 dni od zakupu) w przypadku rezygnacji przez użytkownika z prawa do odstąpienia od umowy w opisanym powyżej trybie. Takie odstąpienie jest możliwe poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu zakupowego. Zaznaczenie tej opcji oznacza nieodwracalne zrzeczenie się przez użytkownika prawa do odstąpienia od umowy.

§ 8.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.
 2. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków Użytkowników, zasad korzystania z Bloga edukacyjnego lub innych istotnych kwestii, Administrator każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Blogu edukacyjnym, bądź zamieszczeniu informacji na Koncie Użytkownika (w przypadku Zakładki DeFi).
 3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Bloga edukacyjnego przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Bloga edukacyjnego po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu. W przypadku braku zgody Użytkownika korzystającego z Zakładki DeFi na zmianę Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie, w tym poprzez Konto Użytkownika bądź na adres e-mail: info@cyferium.pl, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Zakładki DeFi.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom korzystającym z Bloga edukacyjnego odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. 
 5. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Użytkownikom korzystającym z Zakładki DeFi odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na Koncie Użytkownika, zaś Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na zmiany Regulaminu. W przypadku braku zgody Użytkownik powinien trwale zaprzestać korzystania z Zakładki DeFi.
 6. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 01 lipca 2022 r.

§ 9.

DANE OSOBOWE i PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Blog wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Dane osobowe Usługobiorców są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: https://cyferium.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Cyferium może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, należy przesyłać na adres e-mail: info@cyferium.pl