CYFERIUM®

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ CYFERIUM

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Organizatorem Konkursu jest Cyferium Prosta Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Chmielna 73, 00-801 w Warszawie
  2. Konkurs będzie przeprowadzany dwa razy w roku. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym roku bez podania powodu). 
  3. W każdej edycji będą zadawane tematy konkursowe. 
  4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie https://cyferium.pl/stypendia/
  5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu internetowego www.cyferium.pl  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie się z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.cyferium.pl

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1


3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie eseju (500-1000 słów) na jeden z zadanych przez Organizatora tematów za pośrednictwem portalu www.cyferium.pl
2. Dostarczenie listu motywacyjnego

3. Przesłanie formularza wraz z wyżej wymienionymi załącznikami w formacie pdf.

3. Nagrodami w Konkursie są: 

a) darmowy dostęp do wybranych kursów na portalu Cyferium.pl

b) 3-miesięczny program naukowy pod okiem mentora
(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu) 

  1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
  2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na 6 (sześć) dni przed rozpoczęciem programu edycji Konkursu w danym półroczu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail. 
  3. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej). 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. 

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z przyznaniem nagród. 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie